Quay lại

Hướng dẫn xử trí phản vệ (hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.